Tin công ty

BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

12/06/2020
Căn cứ vào văn bản của cổ đông lớn gửi tới Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn. Chúng tôi xin thông báo đến Quý cổ đông/Khách hàng như sau:
- Tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là: 13.236.005 CP - Tương ứng: 16,03%
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là: 0 CP - Tương ứng: 0%
- Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn từ ngày 05/06/2020
Chi tiết như File đính kèm.
Trân trọng!