Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) Công bố thông tin bản Điều lệ TCHĐ và các Quy chế được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 21/12/2021.

23/12/2021