Tin công ty

Công ty CP Đầu tư KCN Dầu khí Long Sơn (Mã chứng khoán PXL) thông báo ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

24/05/2023